نشست 26

فهم اشتباه ارزیابی محیط زیستی در ایران: 30 سال بن بست و سرگردانی

تاریخ رویداد: 3و 4 مهر 1400
ساعت برگزاری:
نحوه برگزاری: آنلاین
سخنرانان:

جمعی از مدیران

درباره رویداد
گزارش مختصر رویداد