با حضور جمعی از نمایندگان جنبش‌های محیط زیستی شاخص 20 سال اخیر و جمعی از فعالین محیطزیستی، همایشی دو روزه با هدف درس آموزی از تجارب ارزشمند پویش‌های مردمی حفاظت از محیط زیست در مواجهه با پروژه‌های عمرانی مخرب برگزار شد که مطالب آن می‌تواند برای دغدغه مندان مسائل توسعه و محیطزیست به ویژه در جوامع محلی، راهگشا باشد. گزارش جلسه: به زودی