فاطمه یزدی زاده

پژوهشگر


نوع اثر :  سیاستگذاری علم و فناوری

حوزه تخصصی :  صنعت و توسعه پایدار