ندا فشم

پژوهشگر ارشد

دفتر صنعت و توسعه پایدار


نوع اثر :  مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی