هامون طهماسبی

مدیر و بنیان‌گذار

دفتر صنعت و توسعه پایدار مدرسه توسعه پایدار


نوع اثر :  مدیریت

حوزه تخصصی :  صنعت و توسعه پایدار – مدرسه توسعه پایدار