بیست و ششمین رویداد از سلسله نشست های «توسعه پایدار برای ایران» به بررسی چرایی فهم اشتباه ارزیابی اثرات محیط زیستی در ایران و مسائل پیش روی این حوزه اختصاص داشت. در این رویداد ضمن بیان چالشها و کج فهمی های ارزیابی اثرات محیط زیستی در ایران، دیدگاه های مدرسه توسعه پایدار برای کمک به بهبود EIA در ایران به بحث گذاشته شد.