سال خبر: سال 1399

سال 1399

فراخوان مشارکت در ارائه تجارب آموختنی در زمینه چرایی و چگونگی ایجاد و اداره کتابخانه‌های روستایی دوستدار کودکان

«مدرسه توسعه پایدار» تصمیم به برگزاری نشستی ویژه با موضوع کتابخانه‌های روستایی دوستدار کودکان گرفته تا از رهگذر بحث‌ها و انتقال دانش و تجربه بین

توضیحات بیشتر »